Mijn huurder betaalt geen huur meer, wat nu?

Door Team inFace • Bijgewerkt: 09/08/21 •  leestijd: 6 min

Je huis, winkelpand of bedrijfsruimte verhuren, het klinkt als een goed tweede inkomen of investering. Helaas kan in de realiteit veel mis gaan bij het verhuren van je huis. Wat als je huurder opeens niet meer betaalt? Wat voor acties kun je ondernemen als verhuurder. Specialist in huurrecht gezocht, schakel Koning en de Raadt in.

In dit artikel, lees je de stappen die je kunt zetten.

 1. Huurder betaalt niet of deels
  1. Betalingsherinnering versturen
  2. Sommatiebrief
  3. Huurincassotraject opstarten
  4. Gerechtelijk proces
 2. Veelgestelde vragen huurrecht

1. Huurder betaalt niet of deels

Je hebt een huurder gevonden voor je woning, winkelpand of bedrijfspand. Hij of zij betaalt netjes maar sinds een tijdje stroopt de betaling. Vervelend, want jou eigen kosten lopen wel door. Wat zijn je huurrechten en vooral welke stappen kun je zetten tegen deze huurder.

Het op de juiste manier benaderen van de huurder is van essentieel belang. Benader je op een verkeerde of te actieve manier, dan kan het zijn dat het traject langer of moeizamer gaat verlopen. Koning en de Raadt adviseert en ondersteunen in diverse scenario’s. Onze specialisten hebben jarenlange ervaringen in onder andere;

 1. Huurovereenkomst opzeggen
 2. Een niet betalende huurder uit huis of bedrijfsruimte plaatsen?
 3. Opstellen van opzegregels ten behoeve van verhuur
 4. Opleveringseisen bij gedwongen uitzet

Stap 1. Betalingsherinnering sturen

Opgesteld in het huurcontract is bepaald voor welke dag je huurder zijn of haar huur betaalt. Het kan zijn, dat op wat voor reden dan ook je huurder (opeens) niet meer betaalt. Stap 1 in het proces is om snel, maar niet te “gehaaid” te handelen. In dit geval neem je contact op met je huurder en informeer je hem of haar dat het huurgeld nog niet is ontvangen.

Vraag aan je huurder naar de reden van de laattijdige betaling. Het kan zijn dat er een grondige reden heeft of dat de huurder het per abuis is vergeten. Aan de hand van het antwoord, blijkt dat de huurder te goeder trouw is, maar tijdelijk niet in staat is om de huurgelden te betalen (vb. wegens het verliezen van zijn baan of inkomen). Je kunt er dan voor kiezen om onderling een afbetalingsplan af te spreken.

Kies er altijd voor om een eventuele afbetalingsplan schriftelijk op te stellen. Hierdoor kader je juridische aspecten ook direct af bij een eventueel verder incassoproces.

Stap 2. Sommatiebrief

Mocht er door de huurder niet gereageerd worden, dan wordt het tijd om de huurder te sommeren. U doet dit door een een sommatiebrief te sturen. Een Sommatie betekent is feite een aanmaning. Iemand wordt bijvoorbeeld aangemaand om binnen een bepaalde termijn zijn schuld te betalen. Als de

Hiermee stelt u de huurder schriftelijk in gebreke en krijgt hij opnieuw een redelijke termijn om aan zijn verplichting te voldoen. Mocht de huurder de verplichte kosten niet binnen de wettelijke gestelde termijn betaalt hebben, dan is er verzuim. Wettelijk gezien kunt u dan rente berekenen over het openstaande bedrag.

Stap 3. Huurincassotraject opstarten

Bij de aanvang van uw opdracht, start Koning en de Raadt direct met het opstarten van een minnelijke incassofase. Feitelijk, is dit de fase waarin wij actief in contact gaan met uw huurder. De benadering zal zowel via schrift als mondeling gaan. Het doel is om tot een betaalregeling te komen. Leiden deze acties niet tot een (volledige) betaling van het oorspronkelijke bedrag? Dan starten wij, in overleg met u als opdrachtgever een gerechtelijk traject.

Stap 4. Gerechtelijk proces tegen niet betalende huurder

Als alle bovenstaande stappen en middelen nog steeds niet hebben geleid tot een oplossing. Dan is de laatste stap een stevige namelijk een gerechtelijk proces.

In deze stap, komt er een rechter te pas die uiteindelijk gaat beslissen over het eventueel wél of niet uitzetten van de huurder op basis van zijn of haar huurachterstand. Je kunt natuurlijk voorstellen, dat hier strikte voorwaarden aan zijn verbonden. De meest belangrijke voorwaarde in dit geval;

 1. De huurachterstand moet minimaal 3 maanden of meer zijn
 2. De huurachterstand mag niet hoger zijn dan 25.000 euro in totaliteit

In sommige gevallen oordeelt de rechter bij 2 maanden huurachterstand ook ontruiming. Echter kan dit pas als de huurder binnen een jaar voorafgaand al betrokken is geweest bij een eerder wanbetaling van de huur.

Veelgestelde vragen over huurrecht

Welke verplichte elementen moeten in een huurovereenkomst staan?

Een huurovereenkomst is een overeenkomst tussen huurder en verhuurder

Belangrijk om te vermelden dat de verhuurder niet vrij is in alle bepalingen tijdens het opstellen van een contract. De huurbeschermingswet, is in het leven geroepen om de huurder te beschermen. Hierdoor kunnen niet alle afspraken wettelijk in een overeenkomst. Als voorbeeld is een huurtermijn van vijf jaar voor de huur van middenstandsbedrijfsruimte. Wil je dit wel als huurder in de overeenkomst? Dan dien je dit van te voren goed te keuren bij de rechter. Essentiele onderdelen in een  huurovereenkomst zijn doorgaans:

Is het noodzakelijk om een huurcontract schriftelijk op te stellen?

Het antwoord zal je verbazen als ik Nee zeg. Een huurovereenkomst is al geldig als de ene partij, de verhuurder, aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik geeft en de huurder daarvoor een tegenprestatie moet leveren (het betalen van huur).

Echter, om conflicten te voorkomen over wat de partijen nu precies hebben afgesproken, is het in het algemeen wel verstandig om een schriftelijke huurovereenkomst aan te gaan.

Hoe zeg ik de huur op als verhuurder?

Helaas kunt u als verhuurder niet zomaar de huur opzeggen. Het hangt af om welke huur het gaat. Hoe u de huur opzegt hangt af van het feit om welke huur het gaat. Voor bijvoorbeeld een middenstandsbedrijfsruimte geldt dat u via een aangetekende brief met vermelding van de gronden en inachtneming van de termijnen de huur op wilt zeggen. Dit kan na de eerste huurperiode vanwege twee gronden:

1) De bedrijfsvoering van de huurder niet is geweest zoals een goed huurder betaamt en
2) Dringend eigen gebruik.

Bekijk hier alle wettelijke rechten wanneer u als verhuurder de huur wilt opzeggen van een woning

Voorkom langdurige trajecten, schakel Koning en de Raadt in CONTACT

Koning en de Raadt – Specialisten in Huurrecht